Algemene voorwaarden Kosanuq - Versie 01, Januari 2017

1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Advies: werkzaamheden die worden verricht uitsluitend in het kader van implementatie werkzaamheden.

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

Declaratie: geldelijke vergoeding voor adviezen en werkzaamheden, altijd berekend exclusief 21% BTW.

Implementatie: voor rekening en risico van klant inrichten/configureren van professionele softwareproducten, waaronder, maar niet beperkt tot, Business Proces Managementsoftware en waarvoor een Overeenkomst tussen Partijen is overeengekomen.

Klant: onderneming of instelling die een adviesovereenkomst aangaat met KOSANUQ.

Opdrachtnemer: Kosanuq (ITB B.V. h.o.d.n. KOSANUQ).

Overeenkomst: Afspraak tussen opdrachtnemer en klant ingevolge artikel 6:217 van het Burgerlijk Wetboek.

Partijen: Klant en opdrachtnemer gezamenlijk.

Website: de website van KOSANUQ: www.kosanuq.com

 

 1. ALGEMEEN
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten, waarbij door opdrachtnemer op declaratiebasis advies- en/of implementatie werkzaamheden voor de klant worden verricht, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 

 1. OVEREENKOMST
 1. Een overeenkomst komt eerst tot stand na schriftelijke aanvaarding van de offerte. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden opdrachtnemer slechts na diens schriftelijke bevestiging.
 2. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.
 3. Waar in deze voorwaarden klant wordt genoemd zijn behalve deze ook bedoeld diens vertegenwoordigers, gemachtigden, erfgenamen en andere rechtverkrijgenden.

 

 1. UITVOERING
 1. Opdrachtnemer zal de opdracht met zorg uitvoeren en ter zake te allen tijde schriftelijk adviseren.
 2. Indien is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, kan opdrachtnemer het verstrekken van de adviezen die tot een volgende fase behoren, uitstellen totdat klant de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 3. Indien is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, kan klant na voltooiing van één of meer fasen de opdracht terugnemen, mits zulk schriftelijk gebeurd en in welk geval dan honorarium zal zijn verschuldigd tot en met de fase waar terugname van de opdracht heeft plaatsgevonden.

 

 1. TERMIJNEN VOOR UITVOERING
 1. Alle door opdrachtnemer genoemde termijnen voor uitvoering van de opdracht zijn indicatief en naar beste weten vastgesteld. Indien overschrijding van de termijn plaatsvindt, zal opdrachtnemer klant hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen.
 2. Mits zulks naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid gerechtvaardigd is, kan klant in geval van termijnoverschrijding de opdracht zonder verdere kosten voor toekomstige activiteiten terugnemen.

 

 1. VERTROUWELIJKE INFORMATIE
 1. Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden.

 

 1. MEDEWERKERING DOOR KLANT
 1. Indien noodzakelijk is dat klant zijn medewerking verleent aan het uitvoeren van de overeenkomst, zal klant desgevraagd steeds tijdig en te allen tijde schriftelijk alle nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen.
 2. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van opdrachtnemer staan, of indien klant op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, kan dit tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst aanleiding geven en kunnen extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van opdrachtnemer in rekening worden gebracht.

 

 1. WIJZIGINGEN EN MEERWERK
 1. Opdrachtnemer zal klant zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen indien door een tussen partijen nader overeen te komen wijziging en/of aanvulling van de opdracht het tijdstip van voltooiing van de opdracht zal worden beïnvloed.
 2. Indien een vast honorarium voor de opdracht is afgesproken, zal opdrachtnemer klant tevoren schriftelijk inlichten indien en in hoeverre een nader overeen te komen wijziging of aanvulling van de overeenkomst tot gevolg heeft dat het overeengekomen honorarium zal worden overschreden.

 

 1. HONORARIUM EN BETALING
 1. Het honorarium zal normaliter door de factoren bestede uren * geldend uurtarief bepaald worden. Behoudens wanneer partijen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium zijn overeengekomen.
 2. Ieder jaar op 1 januari, en tenminste drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, heeft opdrachtnemer het recht het basisuurtarief evenals het vaste honorarium dienovereenkomstig te verhogen zulks met een maximum van 10%.
 3. Het honorarium is exclusief 21% omzetbelasting (btw).
 4. Alle declaraties zullen door klant worden betaald binnen veertien dagen na datum van declaratie. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.
 5. Indien klant de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal klant zonder dat enige ingebrekestelling nodig is over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn.
 6. Indien Klant nalatig blijft, na ingebrekestelling, is deze steeds verplicht aan leverancier alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, waaronder steeds zullen zijn begrepen de kosten van incassobureaus, evenals de in werkelijkheid gemaakte kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het door de klant verschuldigde bedrag, met een minimum van € 113,- excl. btw.
 7. Opdrachtnemer zal gerechtigd zijn bij het tot stand komen van de overeenkomst voorschotten bij de klant in rekening te brengen op het uiteindelijk te declareren honorarium. De bepalingen in artikel 8 zijn op deze voorschotten onverminderd van toepassing.
 8. Indien de kredietwaardigheid van klant daartoe aanleiding geeft, kan opdrachtnemer ook nadien nadere zekerheid verlangen bij gebreke waarvan opdrachtnemer de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten.

 

 1. NIET TOEREKENBARE TEKORTKOMING
 1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien dit voor opdrachtnemer redelijkerwijs niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van opdrachtnemer ontstane veranderingen in de bij het aangaan van de verplichting bestaande omstandigheden welke krachtens wet of in het verkeer geldende opvattingen niet voor diens risico komen.
 2. Opdrachtnemer is gerechtigd betaling te vorderen van het honorarium behorende bij die adviezen die reeds waren verstrekt voordat de niet toerekenbare tekortkoming veroorzakende omstandigheid zich voordeed en waarvoor zij zelfstandige waarde hebben.

 

 1. INSCHAKELING DERDE
 1. Indien dat noodzakelijk of wenselijk is voor een juiste uitvoering van de overeenkomst, kunnen derden worden ingeschakeld en worden de kosten daarvan aan klant doorberekend met dien verstande dat inschakeling van derden tevoren met klant besproken wordt.

 

 1. AANSPRAKELIJKHEID
 1. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de klant voor enige schade behoudens in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.
 2. Buiten de in lid 1 bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht, of, indien het een duurovereenkomst betreft, tot het factuurbedrag over een periode van 6 (zes) maanden. In geen geval zal de schadevergoeding meer bedragen dan € 5.000
 3. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.
 4. Opdrachtnemer zal niet aansprakelijk worden gesteld indien klant de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.
 5. Op elkaar voortbouwende adviezen worden geacht één advies te zijn met dien verstande dat voor berekening van de maximale aansprakelijkheid bij samenhangende of op elkaar voortbouwende adviezen maximaal het totale honorarium voor de samenhangende of voortbouwende adviezen over een periode van de laatste twaalf maanden voorafgaand aan het moment van toerekenbare tekortkoming in aanmerking zal worden genomen.
 6. Tot vergoeding van schade wegens overschrijding van termijnen als bedoeld in artikel 4 is opdrachtnemer in geval van toerekenbare tekortkoming slechts aansprakelijk tot het bedrag van het honorarium. Opdrachtnemer staat voorts niet in voor de juistheid of volledigheid van inlichtingen of adviezen welke worden verstrekt voordat de overeenkomst tot stand komt. Opdrachtnemer is evenmin aansprakelijk voor schade indien klant in zijn verantwoordelijkheden tekortschiet of indien klant onjuiste, gebrekkige of onvolledige informatie verstrekt of heeft verstrekt.
 7. Uitgesloten is elke aansprakelijkheid voor welke schade dan ook die mocht voortvloeien uit implementatie of fouten in gebruikte computerprogrammatuur, tenzij en voor zover de leverancier van bedoelde programmatuur aansprakelijkheid aanvaardt en de schade op deze kan worden verhaald.

 

 1. VERVAL VAN RECHT
 1. Na verloop van vijf jaar te rekenen vanaf de dag van het verstrekken van het advies vervalt ieder recht van klant jegens opdrachtnemer ter zake schade ontstaan door eventuele tekortkomingen en/of fouten van opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst.

 

 1. BEEINDIGING OVEREENKOMST
 1. De overeenkomst tussen klant en opdrachtnemer kan met onmiddellijke ingang worden beëindigd of opgeschort indien:
  1. Er sprake is van het intreden van surseance van betaling, faillissement, een schuldsanering, onder bewind- of curatele stelling van een van beide partijen;
  2. De andere partij handelt in strijd met de belangen van klant of opdrachtnemer;
  3. Er sprake is van zwaarwichtige omstandigheden die voortzetting van de overeenkomst in redelijkheid niet kunnen vergen.

 

 1. TOEPASSELIJK RECHT
 1. Alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer en klant worden beheerst door Nederlands Recht.

 

 1. WIJZIGING EN AANVULLING ALGEMENE VOORWAARDEN
 1. Wijzigingen en/of aanvulling van deze Algemene Voorwaarden binden partijen bij de overeenkomst met ingang van de dag volgend op de dag van toezending daarvan.

Leveringsvoorwaarden

1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

Arrangementskosten: de kosten voor de catering die door KOSANUQ beschikbaar wordt gesteld tijdens een Opleiding.

Incompany-/Maatwerkopleiding: een Opleiding die KOSANUQ verzorgt voor een Klant in besloten kring voor een door de Klant aan te wijzen groep deelnemers.

Klant:

 1. Elke particulier die bij KOSANUQ een OpenInschrijving opleiding afneemt of
 2. Elk bedrijf, elke instelling, of elke particulier die bij KOSANUQ een Incompany/Maatwerk opleiding afneemt.

Locatiekosten: de kosten voor de zaal die door KOSANUQ beschikbaar wordt gesteld tijdens een Opleiding.

KOSANUQ: ITB B.V. h.o.d.n. KOSANUQ Academy, hierna ‘Leverancier’

Onderwijsmateriaal: opleidings-, les- of instructiemateriaal, documentatie of enig ander materiaal in welke vorm dan ook, dat wordt gebruikt als onderdeel van de Opleiding.

Open Inschrijving opleiding: een Opleiding die voor iedere geïnteresseerde openstaat.

Opleiding: een door KOSANUQ verzorgde opleiding, training, her- of bijscholing, opleiding, studie of themadag, workshop dan wel enige andere vorm van opleiding. KOSANUQ verzorgt een Opleiding in de vorm van een Incompany-/Maatwerkopleiding of een Open Inschrijving opleiding. Een Opleiding kan onderverdeeld zijn in een of meerdere opleidingsmodule(s) en kan verspreid zijn over meerdere opleidingsperioden (dagen, maanden of jaren).

Overeenkomst op Afstand: een Studieovereenkomst die zodanig tot stand is gekomen dat uitsluitend gebruik is gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand in de zin van art. 6:230g sub e Burgerlijk Wetboek, zoals elektronische communicatie (e-mail).

Prijs: de prijs voor een Opleiding met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen.

Studieovereenkomst: een overeenkomst, waaronder een Overeenkomst op Afstand, tussen KOSANUQ en een Klant met betrekking tot het verzorgen van een Opleiding door KOSANUQ, al dan niet ten behoeve van werknemers van die Klant.

Website: de website van KOSANUQ: www.kosanuq.com

 

2: TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Kosanuq, hierna te noemen ‘leverancier’, en klant betreffende deelname of opdracht tot het houden van cursussen, trainingen en andere vormen van opleiding, dan wel advisering in de ruimste zin des woords, hierna te noemen Opleiding.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door leverancier.
 3. Algemene inkoopvoorwaarden van de klant zijn niet van toepassing, tenzij zij door leverancier schriftelijk zijn aanvaard.

 

3: TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. De overeenkomst tussen leverancier en de klant komt tot stand door verzending door de klant van het daartoe bestemde online inschrijving- of aanmeldingsformulier, door de door leverancier en de klant getekende schriftelijke bevestiging of door schriftelijke bevestiging door leverancier aan de klant van diens per e-mail verzonden aanmelding of opdracht.

 

4: ANNULERING OF VERPLAATSING DOOR DE KLANT

 1. De klant voor een opleiding heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een opleiding, te annuleren per e-mail of faxbericht.
 2. Annulering door de klant van de opdracht kan tot twee weken voor aanvang van de eerste opleidingdag kosteloos geschieden.
 3. Bij annulering binnen twee weken voor de eerste opleidingdag is de klant verplicht 100% van de prijs te vergoeden.
 4. In geval de klant dan wel de door klant aangewezen deelnemer na aanvang van de opleiding de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de opleiding deelneemt, heeft de klant geen recht op enige terugbetaling.

 

5: ANNULERING DOOR LEVERANCIER

 1. Leverancier heeft het recht zonder opgave van redenen de opleiding te annuleren of deelname van een klant dan wel de door klant aangewezen deelnemer te weigeren, in welke gevallen de klant recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan leverancier betaalde prijs.

 

6: VERVANGING

 1. De klant dan wel de door klant aangewezen deelnemer kan in plaats van de aangemelde deelnemer in overleg een ander aan de opleiding laten deelnemen, indien de vervanging binnen 24 uur na de annulering van de oorspronkelijke deelnemer aan leverancier wordt verteld. Voorwaarde voor de vervanging is dat het plannen van het persoonlijk doelstellend gesprek nog mogelijk is. Vervanging na de start van de opleiding is niet meer toegestaan. Deze bepaling laat onverlet het recht van leverancier op grond van artikel 4.

 

7: PRIJZEN

 1. Prijzen zijn onverbindend tenzij opgenomen in een schriftelijke overeenkomst zoals bedoeld in artikel 2.

 

8: BETALING

 1. Leverancier brengt de door de klant verschuldigde prijs in rekening door middel van een factuur. De klant dient het verschuldigde bedrag te voldoen uiterlijk veertien dagen na facturering op de door leverancier aangegeven wijze zonder opschorting of verrekening wegens een (veronderstelde) tekortkoming door leverancier, OF uiterlijk voor aanvang van de Opleiding waarvoor is ingeschreven, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. De reis- en arrangements-/verblijfkosten evenals verplichte literatuur in verband met deelname aan een opleiding zijn in de prijs niet begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald dan wel schriftelijk overeengekomen.
 3. Indien de klant niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is leverancier steeds gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Indien tijdige betaling achterwege blijft is leverancier gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten dan wel deelname aan de opleiding te weigeren.
 4. De klant is bij niet tijdige nakoming steeds verplicht aan leverancier alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, waaronder steeds zullen zijn begrepen de kosten van incassobureaus, evenals de in werkelijkheid gemaakte kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het door de klant verschuldigde bedrag, met een minimum van € 113,- excl. btw.

 

9: OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Leverancier heeft het recht deelname van de klant dan wel van de door de klant aangewezen deelnemer aan een opleiding te weigeren of uitvoering van de opdracht op te schorten, indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, onverminderd het bepaalde in artikel 7.

 

10: AUTEURSRECHT

 1. Het auteursrecht op de door leverancier uitgegeven brochures, projectmateriaal en opleidingsmateriaal berust bij leverancier, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van leverancier zullen door de klant geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.
 2. Het auteursrecht op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit de werkzaamheden van leverancier, berust uitsluitend bij leverancier.

 

11: OVERNAME VAN PERSONEEL

 1. De werknemers van leverancier zijn tijdens het dienstverband en gedurende twee jaar na beëindiging van het dienstverband aan een concurrentiebeding gebonden, inhoudende dat zij geen werkzaamheden voor relaties van leverancier mogen verrichten. Op grond daarvan staat het de klant niet vrij, gedurende de voornoemde periode, buiten leverancier om ex-werknemers van leverancier in dienst te nemen, dan wel anderszins gebruik te maken van hun diensten. Dit geldt ook voor de situatie dat de ex-werknemer in dienst is bij een derde.

 

12: AANSPRAKELIJKHEID

 1. Leverancier aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de klant voor enige schade behoudens in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.
 2. Buiten de in lid 1 bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht, of, indien het een duurovereenkomst betreft, tot het factuurbedrag over een periode van 6 (zes) maanden. In geen geval zal de schadevergoeding meer bedragen dan € 5.000
 3. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.
 4. Leverancier zal niet aansprakelijk worden gesteld indien klant de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.

 

13: LEGITIMATIE

 1. Bij inschrijving voor een opleiding is de Klant verplicht de correcte en volledige naam van de Klant zoals vermeld in een geldig legitimatiebewijs en, voor zover van toepassing, de deelnemer die de Opleiding gaat volgen, op het inschrijfformulier te vermelden.
 2. Ieder die een opleiding volgt is verplicht tijdens de bijeenkomsten de schriftelijke bevestiging in combinatie met een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben en op verzoek van de docent, of een andere functionaris van KOSANUQ, te tonen.

 

14: Vertrouwelijkheid

 1. KOSANUQ, zijn personeel en/of voor KOSANUQ werkzame personen zullen de door de Klant verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen. KOSANUQ conformeert zich daarbij aan de geldende privacywetgeving.

 

15: Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, die betrekking hebben op het door KOSANUQ verstrekte en samengestelde Onderwijsmateriaal (behoudens in de handel zijnde boeken) liggen bij KOSANUQ. Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van KOSANUQ.
 2. Klant staat ervoor in dat door hem of door deelnemers ten behoeve van wie de Opleiding is afgenomen, aan KOSANUQ verstrekte tekeningen, modellen, materiaal of andere werken geen intellectueel eigendomsrecht van derden aantasten of schenden.

 

16: Businesspartners

 1. KOSANUQ is gerechtigd een Opleiding of gedeelten daarvan door een door KOSANUQ geautoriseerde businesspartner te laten verzorgen, in welk geval de Studieovereenkomst tussen de Klant en KOSANUQ en deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing blijven.

 

17: Wijziging van de Algemene Voorwaarden

 1. De Algemene Voorwaarden kunnen door KOSANUQ worden gewijzigd. Bekendmaking vindt plaats door middel van een persoonlijke kennisgeving of door middel van een algemene kennisgeving op de Website.

 

18: Geschillenregeling

 1. De Studieovereenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.
 2. Indien de Klant een particulier is, kunnen geschillen tussen de Klant en KOSANUQ over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door KOSANUQ te leveren of geleverde diensten en zaken zowel door de Klant als door KOSANUQ aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen, Bordewijklaan 46, Postbus 90 600, 2509 LP Den Haag (www.degeschillencommissie.nl).
 3. De geschillencommissie neemt een geschil slechts in behandeling, indien de Klant zijn klacht eerst bij KOSANUQ heeft ingediend en dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing.
 4. Een geschil dient binnen 3 maanden na het ontstaan ervan bij de geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
 5. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
 6. Wanneer de Klant een geschil voorlegt aan de geschillencommissie en aangeeft het oordeel als bindend te aanvaarden, is KOSANUQ aan deze keuze gebonden.
 7. Wanneer KOSANUQ een geschil wil voorleggen aan de geschillencommissie, moet KOSANUQ eerst de Klant schriftelijk vragen zich binnen 5 weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. KOSANUQ dient daarbij aan te kondigen dat KOSANUQ zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij acht om het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.
 8. De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissing van de geschillencommissie gebeurt in de vorm van een bindend advies.

Cookies & Privacy

Kosanuq voldoet aan de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming. Bij een bezoek aan deze website worden geen persoonsgegevens bewaard.

Privacyverklaring | Sluiten
Instellingen